MLADÝ GÉNIUS

HRY

Ikona webu

Slovník

Cambridge Dictionaries Online

Kalendář

Úrovně znalosti

Umět určit, na jaké úrovni znalosti angličtiny se nalézáte, je poměrně důležité. 

Podle pokročilosti si budete vybírat další studijní materiál ( učebnice, slovníky apod. ) Také většina článků a testů volně dosažitelná na internetu jsou přiřazena k příslušné úrovni.

Znalost pokročilosti v cizím jazyce se také např. uvádí v životopise, vyplňuje se do různých formulářů a dotazníků. Test online 1  Test online 2  Test online 3  Test online 4
 Test online 5  Test online 6  Test online 7 -   Startes / Beginner   =  úplný začátečník 


Student se učí základní slovní zásobu a gramatiku, seznamuje se s anglickou výslovností.
Učí se odpovídat na běžné osobní otázky (jméno, věk apod.)

   Elementary   =  pokročilý  začátečník / falešný začátečník


Student již ovládá základní slovní zásobu a gramatiku, anglická slova umí vyslovovat, pasivně rozumí psanému a mluvenému projevu týkajícího se osobních informací a základních každodenních situací (za předpokladu, že mluvčí mluví pomalu a zřetelně). Dokáže jednoduše odpovědět na otázky týkající se jeho samého a jeho každodenního života (moje rodina, moje záliby, můj dům apod.) Dovede používat angličtinu k uspokojení základních potřeb (zeptat se na cestu, koupit si jídlo apod.), dovede klást jednoduché otázky.

   PRE - Intermidiate   =  mírně pokročilý 


Student rozumí mluvenému i psanému projevu v oblastech, které se ho bezprostředně týkají, dovede na tato témata vést rozhovor, dokáže se v běžných situacích domluvit v cizí zemi, dovede mluvit o svých zážitcích, zkušenostech, plánech, ambicích, umí vysvětlit a zdůvodnit své jednání a to i písemnou formou. Jeho mluvený projev je plynulejší, psaný projev komplexnější (dovede používat jednodušší souvětí) a slovní zásoba se prohlubuje a konkretizuje.
zkoušky např.: KET (Key English Test)

   Intermidiate   =  středně pokročilý 


Student rozumí hlavním myšlenkám běžného mluveného i psaného projevu obsahujícího i neznámé výrazy a to i těch, které se týkají abstraktních témat. Dokáže spontánně reagovat při rozhovoru s rodilým mluvčím. Jeho mluvený projev je víceméně plynulý. Dokáže se plynně vyjadřovat psanou formou, vyjádřit a vysvětlit tak svůj názor na současné problémy. Rozlišuje formální a neformální jazyk. Používá základní idiomatická spojení.
zkoušky např.: PET (Preliminary English Test)

   Upper - Intermidiate   =  vyšší  pokročilý


Student je schopen plynně konverzovat na konkrétní, abstraktní a odborná témata. Bez větších problémů čte a rozumí autentickým cizojazyčným textům (knihy, periodika), rozumí mluvenému projevu a rozlišuje různé přízvuky či dialekty. Rozumí složitějším gramatickým jevům, slovním spojením a idiomům a sám je dokáže používat. Jeho výslovnost se již více přibližuje výslovnosti rodilých mluvčích (libovolné variace angličtiny). Dovede napsat souvislý strukturovaný text, např. esej, článek, úvahu apod.
zkoušky např.: 'malá státní zkouška', FCE (First Certificate)

   Advanced   =  pokročilý 


Student bez problému rozumí delšímu autentickému mluvenému i psanému projevu, rozeznává skrytý význam textu. Mluví rychle a plynule, aniž by hledal neznámá slova. Flexibilně používá angličtinu pro společenské, studijní a profesní potřeby. Jeho psaný text je jasný, vhodně strukturovaný a členěný.
zkoušky např.: 'velká státní zkouška', CAE (Certificate in Advanced English)